Algemene VoorwaardenBij aankoop van een artikel ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Ontwerp en materialen

1. Alle tassen zijn gemaakt van leer .De voering is gemaakt van stof. Geadviseerd wordt de tassen niet te wassen vanwege de vaak vele verschillende kleuren en materialen die gebruikt zijn.

2. Alle tassen zijn handwerk, hierdoor kan het zijn dat de afmetingen enigszins verschillen.

3. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van een bestelling via e-mail bevestiging. Indien een artikel niet leverbaar is of later geleverd kan worden melden wij dit in deze mail. Neven heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

Prijzen en betalen

4. De prijzen die zijn vermeld in de website zijn in euro s en exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen € 7,95 per tas (bij meerdere tassen wordt de goedkoopst mogelijke verzending genomen en berekend) Neem voor verzending naar het buitenland van tevoren even contact op.

5. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt worden op rek 7250407 tnv N. Batalija o.v.v. ordernummer en naam tas, nadat de bestelling aanvaard is. Artikelen worden veertien dagen voor je gereserveerd. Wanneer je betaling dan niet is ontvangen, vervalt de reservering en komen de artikelen weer in de verkoop.

Verzenden

6. De bestelde artikelen zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling verstuurd worden.

7. Alle bestellingen worden standaard verzonden, heb je dit liever niet geef het dan aan bij de bestelling. De extra kosten voor het aangetekend versturen zijn altijd voor de koper.

8. Neven is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via de post.

Ruilen/ retour

9. Nadat je de bestelde spullen hebt ontvangen, heb je 1 week om ze terug te sturen, mochten ze je onverhoopt toch niet bevallen. Je ontvangt van Neven direct de aankoopprijs retour zodra het artikel onbeschadigd bij hem is binnengekomen en mits de tas niet gebruikt is. Het leerlabel dient dan nog op dezelfde manier aan de tas bevestigd te zijn. Is dit niet het geval dan gaan wij er van uit dat de tas gebruikt is en wordt er geen geld geretourneerd. Wanneer de door Neven afgeleverde artikelen niet binnen de "zicht" termijn van een week zijn teruggezonden, gelden de zaken als door koper zonder enig bezwaar geaccepteerd. Wanneer je de overeenkomst binnen de bedenktijd wilt ontbinden, dien je dit eerst te melden bij info@nevenbatalija.nl. De kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de koper. Rembourszendingen worden niet geaccepteerd. Retourzending van artikelen is voor rekening en risicovan AFNEMER. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.

Afgeprijsde artikelen, maatartikelen (naar wens aangepaste of op bestelling gemaakte artikelen), kunnen niet geretourneerd worden.

Aansprakelijkheid voor schade

10. Indien Neven aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Neven beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Neven is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Neven.

Overmacht

11. Indien Neven door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens AFNEMER kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft AFNEMER geen recht op enige vergoeding. Neven zal AFNEMER zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Neven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Neven niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Neven heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Neven zijn verbintenis had moeten nakomen.

Nederlands recht

12. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Neven partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy

13.De gegevens die aan Neven verstrekt worden zullen op geen enkele manier aan derden worden doorgegeven. Ze worden uitsluitend gebruikt voor verzending van het gekochte exemplaar.